PRISTUP INFORMACIJAMA

 
doc Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
doc Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu - csv
doc Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu - pdf
pdf Godišnje izvješće za 2017. godinu
doc Zahtjev za pristup informacijama
doc Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
doc Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
doc Žalba protiv rješenja-ponovna uporaba informacija
doc Žalba protiv rješenja-pristup informacijama
doc Žalba šutnja uprave-ponovna uporaba informacija
doc Žalba šutnja uprave-pristup informacijama
pdf Godišnje izvješće 2018.
pdf Godišnje izvješće 2019.
pdf Godišnje izvješće 2020.
pdf Godišnje izvješće 2023.
doc Izvješće za 2017.
doc Izvješće za 2018.
Izvješće za 2019.
Izvješće za 2020.
Izvješće za 2023.

STATUT

 
doc STATUT VZG BJELOVARA

 

SEMINARI

 
doc Seminar za vatrogasne suce 2013. (Prezentacija - SENIORI)
doc Seminar za vatrogasne suce 2013. (Prezentacija - MLADEŽ)
doc Seminar za vatrogasne suce 2013. (Prezentacija - PODMLADAK)

 

CJENICI

 
doc CJENIK USLUGA VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA BJELOVARA
doc JEDINSTVENI CIJENIK VATROGASNIH INTERVENCIJA

 

PRAVILNICI

 
doc PRAVILNIK O UPOTREBI I ČUVANJU PEČATA I ŠTAMBILJA
doc PRAVILNIK o postupanjima u predmetima nabave male vrijednosti i jednostavnoj nabavi
doc PRAVILNIK o korištenju službenih i interventnih vozila
doc PRAVILNIK O SLUŽBENIM PUTOVANJIMA
doc Pravilnik za operativno natjecanje
doc PRAVILNIK O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA REDOVAN RAD DVD-a U 2019. GODINI

 

ODLUKE

 
doc Odluka o uvjetima korištenja službenih vozila
doc Odluka o imenovanju osobe za informiranje i zaštitu osobnih podataka
doc ODLUKU o korištenju sredstava premije osiguranja za 2019. godinu

 

FINANCIJSKI DOKUMENTI

 
Financijski plan za 2019. godinu
Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu
Plan nabave za 2019. godinu
Izmjene plana nabave za 2019. godinu
Financijsko izvješće za 2019. godinu
 
Financijski plan za 2020. godinu
Izmjene financijskog plana za 2020. godinu
Plan nabave za 2020. godinu
Izmjene plana nabave u 2020. godini
 
Financijski plan za 2021. godinu
Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu
Plan nabave za 2021. godinu
Izmjene plana nabave za 2021. godinu
Financijsko izvješće za 2021. godinu
 
Financijski plan za 2022. godinu
Izmjene financijskog plana za 2022. godinu
Plan nabave za 2022. godinu
Izmjene plana nabave u 2022. godini
Financijsko izvješće za 2022. godinu
 
Financijski plan za 2023. godinu
Izmjene financijskog plana za 2023. godinu
Plan nabave za 2023. godinu
Izmjene plana nabave u 2023. godini
Financijsko izvješće za 2023. godinu
 
Financijski plan za 2024. godinu
Izmjene financijskog plana za 2024. godinu
Plan nabave za 2024. godinu

 

PLANOVI

 
PROGRAM RADA SA OPERATIVNIM ZADACIMA ZA 2022.
Raspored sjednica Skupština u 2022. godini

 

NABAVA

 
doc REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
doc Odredba o predujmu
doc Procedura za nabavu
Troškovnik elektroinstalacija
doc Troškovnik građevinsko obrtničkih radova
doc Troškovnik strojarske instalacije
 ODLUKA O POČETKU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE
doc  Poziv za dostavu ponude za strojarske i elektroinstalacijske radove
doc  Poziv za dostavu ponude za građevinsko obrtničke radove
doc  Troškovnik OPĆI UVJETI
doc  PONUDBENI LIST
doc  PONUDBENI LIST instalacije
pdf Vatrogasni centar-42x54 vKAT
pdf Vatrogasni centar-42x54 vKROV
pdf Vatrogasni centar-42x54 vKROV
pdf Vatrogasni centar-42x54 vPOGL
pdf Vatrogasni centar-42x54 vPRES
pdf Vatrogasni centar-42x54 vPRIZ
pdf Vatrogasni centar-42x54 vTEM
Zapisnik Povjerenstva za provedbu javne nabave roba, usluga i investicija male vrijednosti I.
Zapisnik Povjerenstva za provedbu javne nabave roba, usluga i investicija male vrijednosti II.
Odluka o poništenju postupka bagatelne nabave
IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ODREDBE ČLANKA 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI ("NARODNE NOVINE" BR.120/2016)
IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ODREDBE ČLANKA 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI ("NARODNE NOVINE" BR. 120/2016)
pdf IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ODREDBE ČLANKA 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI ("NARODNE NOVINE" BR. 120/2016)
IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ODREDBE ČLANKA 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI ("NARODNE NOVINE" BR. 120/2016)
pdf IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ODREDBE ČLANKA 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI ("NARODNE NOVINE" BR. 120/2016)
POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA BJELOVARA NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVI\OJ NABAVI

 


OBRASCI

 
doc BODOVNA LISTA (djeca/mladež)
doc BODOVNA LISTA  (podmladak)
doc BODOVNA LISTA I POPIS NATJECATELJA ZA VJEŽBU S VMŠ
doc Pristupnica u DVD
doc Pravilnik za operativno natjecanje
doc Skica operativno natjecanje
doc Izvješće o intervenciji
doc Naputak o ispunjavanju Izvješća o intervenciji

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 
pdf Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka
Odluka o osobama odgovornim za obradu osobnih podataka u Vatrogasnoj zajednici Grada Bjelovara

 

ZAPISNICI

pdf Zapisnik e sjednica
Zapisnik skupština 3.2019.
Zapisnik zajednička sjednica 27.02.2019.
Zapisnik Zapovjedništvo 14.05.2019.